PRODUCTES / PRODUCTOS

Català

A Cronihertz disposem de productes per rebaixar o eliminar els valors de la contaminació electromagnètica del seu habitatge o lloc de treball, com poden ser l'entrada des de l'exterior d'ones d'antenes de telefonia, de TV, de radars... per parets i finestres, la contaminació electromagnètica que prové dels veïns, dels camps elèctrics de fils que passen per façanes o de la mateixa instal·lació elèctrica de la casa, etc.
Amb els productes de Cronihertz vostè i la seva família es podran protegir d'una manera senzilla i eficaç.
Alguns d'aquests productes, com les pintures, s'aconsella que siguin aplicats després de fer l'estudi i les mesures de valors, ja que a causa dels rebots de les ones, i si no es fes correctament, la situació podria empitjorar.
Distribuïm primeres marques com Gigahertz-Solutions ( aparells de mesura) i Yshield ( materials protectors).

Castellano


En Cronihertz disponemos de productos para rebajar o eliminar los valores de la contaminación electromagnética de su vivienda o lugar de trabajo, como pueden ser la entrada desde el exterior de ondas de antenas de telefonía, de TV, de radares... por paredes y ventanas, la contaminación electromagnética que proviene de vecinos, de los campos eléctricos de cables que pasan por fachadas, o de cableados de la propia instalación eléctrica de la vivienda, etc.
Con los productos de Cronihertz usted y su familia podran protegerse de una forma sencilla y eficaz.
Algunos de estos productos, como las pinturas, se aconseja que sean aplicados después de realizar el estudio y tomar mediciones, ya que debido a los rebotes de las ondas, y si no se hiciera correctamente, la situación podría empeorar.
Distribuimos primeras marcas como Gigahertz-Solutions (aparatos de medida)  y Yshield (materiales protectores).


                                                                                                                                         
   

                                                                                                                                   
                                                                              

Pintures especials per a l'apantallament                                                             Cortines i teixits especials per apantallar
de les radiacions.                                                                                                       les radiacions que provenen de l'exterior.   

 
Pinturas especiales para apantallar                                                                   Cortinas y telas especiales para apantallar

las radiaciones.                                                                                                          las radiaciones que provienen del exterior.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                      
Fundes per al mòbil que protegeixen de la radiació                                Auriculars-micro sense camp electro magnètic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -Auricular per una sola orella
                                                                                                                             - Auricular per les dues orelles
Fundas para móvil
que protegen de las radiaciones.
                                                                                                       
                                                                                                                                                       Auriculares-micro sin campo electromagnético                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                             - Auricular para una sola oreja
                                                                                                                             - Auricular doble para las dos orejas             
                                                                                                                    
Telèfons sense fils que no emeten radiació d'alta                                          Desconectadors de xarxa intel·ligents que ens
freqüència si no s'està parlant. (La majoria                                                  mantenen l'electricitat de l'habitació                            emeten contaminació electro-                                                                        desconectada . Quan volem encendre el llum,                    magnètica contínuament encara que no s'estigui                              ho detecta i es conecta, però es torna a desco-
parlant. Alguns deixen d'emetre'n només quan                                            nectar quan tornem a apagar el llum deixant 
estàn penjats a la base.) Hi ha l'opció d'un                                                  una altra vegada l'habitació neta de contaminació
segon telèfon.                                                                                                  electromagnètica de baixa freqüència.
 
Teléfonos inalámbricos que no emitenradiación                                           Desconectadores de red inteligentes que nos
de alta frecuencia cuando no se está hablando.                                           mantienen la electricidad de la habitación 
(La mayoría de teléfonos inalámbricos emiten                                              desconectada. Cuando encendemos la luz, lo
contaminación electromagnética en todo momento.                                      detecta y se conecta, pero se vuelve a desco-
Algunos dejan de emitir solo cuando el aparato                                            nectar cuando volvemos a apagar la luz dejando
está en la base). Hay la opción de un segundo                                            otra vez la habitación limpia de contaminación      teléfono.                                                                                                         electromagnética de baja frecuencia.PROPERAMENT MÉS PRODUCTES PER PROTEGIR-NOS DE L'ELECTROCONTAMINACIÓ!

¡PRÓXIMAMENTE MÁS PRODUCTOS PARA PROTEGERNOS DE LA ELECTROCONTAMINACIÓN
!